E-NowyTarg

Regulamin

Regulamin

korzystania z usługi ogłoszeń drobnych dostępnych na stronie e-nowytarg.pl

 

Regulamin określa zasady korzystania z Portalu, prawa i obowiązki Użytkownika, a także prawa, obowiązki i zakres odpowiedzialności Operatora. Użytkownik jest zobowiązany do przestrzegania Regulaminu oraz obowiązujących aktualnie przepisów prawa. Korzystanie przez Użytkownika z Serwisu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez Użytkownika na warunki określone w niniejszym Regulaminie.

1. Podstawowe definicje

Portal – Ogłoszeniowy serwis internetowy prowadzony w języku polskim pod adresem https://e-nowytarg.pl/ będący platformą ogłoszeniową umożliwiającą zamieszczanie i przeglądanie bezpłatnych ofert.

Użytkownik – osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej ale mogąca we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania oraz osoba niepełnoletnia, która ukończyła 13 rok życia, ale nie ukończyła 18 lat, w zakresie, w jakim może nabywać prawa i zaciągać zobowiązania zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa i z tym zastrzeżeniem, że wszelkie jej działania muszą odbywać się za zgodą i wiedzą jej opiekuna prawnego. Użytkownik to osoby wymienione powyżej, które utworzyły Ofertę lub aktywowały Ofertę lub zamierzają wysłać zapytanie dotyczące Oferty - zgodnie z postanowieniami Regulaminu.

Oferta – sporządzona przez Użytkownika i zamieszczona na Portalu pisemna informacja , zawierająca dane oraz zdjęcia zamieszczone przez niego w postaci ogłoszenia, zlecenia,, publikacji, wirtualnej wizytówki, artykułu sponsorowanego lub dowolnej innej formy reklamy, promocji lub informacji zwane też potocznie jako Publikacje. Strona/przestrzeń na Portalu, udostępniona jest Użytkownikowi na okres czasu wskazany w Regulaminie

Operator – podmiot, który świadczy usługi udostępniania zasobów systemu informatycznego, na stronie internetowej https://e-nowytarg.pl/ na rzecz Użytkowników, w celu przechowywania przez Użytkowników danych w postaci Ofert które są udostępniane na stronie internetowej Portalu, na zasadach wskazanych w niniejszym Regulaminie oraz zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa polskiego.

2. Postanowienia ogólne

Zawarcie i realizacja umowy między Użytkownikami odbywają się bezpośrednio pomiędzy samymi Użytkownikami. Tym samym zawarcie i realizacja transakcji między Użytkownikami oraz wszelkie płatności z tego tytułu odbywają się bezpośrednio pomiędzy samymi Użytkownikami. W związku z powyższym Operator nie bierze udziału w transakcjach dokonywanych przez Użytkowników i sporach powstałych pomiędzy nimi, nie ponosi odpowiedzialności za pochodzenie, jakość, dostawę, przydatność oferowanych rzeczy, odebranie, zapłatę czy też świadczonych przez Użytkowników wzajemnie sobie usług. Operator nie odpowiada za brak zainteresowania Ofertą Użytkownika.

3. Dodawanie OfertOdpowiedzialność Użytkownika

Operator umożliwia Użytkownikom umieszczanie Ofert w Portalu e-nowytarg.pl . Użytkownik wypełnia wszystkie obowiązkowe pola formularza, z zastrzeżeniem poniższych postanowień i pozostałych postanowień Regulaminu. W przedmiocie świadczenia usług na warunkach przewidzianych w Regulaminie, umieszczenie Oferty na Portalu jest równoznaczne z zawarciem umowy pomiędzy Użytkownikiem a Operatorem.

Użytkownik samodzielnie ustala treść Oferty, która powinna być zgodna ze stanem faktycznym, prawnym. Oferta, w szczególności treść publikacji nie powinna naruszać praw autorskich, praw Operatora oraz osób trzecich. Użytkownik nie powinien wykorzystywać znaków towarowych, wodnych, itp., do których nie ma prawa. Oferta nie powinna nawoływać do zachowań niezgodnych z prawem i przyjętymi normami obyczajowymi oraz naruszać normy moralno-etyczne, nikogo zniesławiać, obrażać, ani być niezgodna z obowiązującymi przepisami prawa. Operator nie ingeruje bezpośrednio w formę i treść Ofert.

Użytkownik, publikując Ofertę na Portalu i zawarte w nim treści (opis, numer telefonu zdjęcia oraz inne dane, w tym dane kontaktowe) podaje je dobrowolnie do wiadomości publicznej i zgadza się na ujawnienie ich innym Użytkownikom w szczególności osobom korzystającym z sieci internetowej. Oferty mogą być indeksowane przez wyszukiwarki internetowe np. Bing ,Google, i inne. Użytkownik jest tego świadomy i wyraża na to zgodę.

Opis w ofercie nie może wprowadzać innych użytkowników w błąd. Treść publikacji (tytuł Oferty oraz jego opis ) powinny być zgodne ze stanem faktycznym i prawnym. Opis nie powinien zawierać numerów telefonów, adresów e-mail ani odnośników do stron internetowych. Informacje te należy wprowadzić w odpowiednie przeznaczone do tego pola. Operator nie ponosi odpowiedzialności za linki (odnośniki) dodane do publikacji przez użytkownika.

Treść dodawanej Oferty powinna być napisana w języku polskim. Treść oferty może być także w innym języku – pod warunkiem, iż w pierwszej kolejności treść Oferty będzie w języku polskim. Użytkownik oświadcza, że jest autorem treści Oferty.

Treść ogłoszenia zawierać może 1000 znaków oraz od 1 do 5 zdjęć o rozmiarze max. 1Mb każde. Wszystkie wymagane pola muszą zostać uzupełnione.

Ogłoszenia dodaje się samodzielnie, za pomocą formularza zamieszczonego na stronie ogłoszeń Serwisu. Należy na stronie Serwisu wybrać opcję „Dodaj ogłoszenie”, znajdującą się w nagłówku strony WWW. Następnie należy prawidłowo i zgodnie ze stanem faktycznym wypełnić formularz, wybierać odpowiednią kategorię, dział i podkategorię działu, w którym Użytkownik chce umieścić ogłoszenie, wpisać treść ogłoszenia, dodać ewentualne zdjęcia lub inne dozwolone pliki multimedialne, potwierdzić wygląd i treść danego ogłoszenia, potwierdzić dokonane kroki. Dodanie Oferty do Portalu jest bezpłatne.

Dodanie Oferty następuje w chwili wypełnienia wszystkich obowiązkowych pól formularza i zatwierdzenia publikacji w Serwisie oraz po zaakceptowaniu Regulaminu oraz wszystkich zgód wymaganych przez Serwis.

Aktywacja oferty na Portalu następuje dopiero po potwierdzeniu dostępu do konta e-mail poprzez kliknięcie w link aktywacyjny otrzymany przez Użytkownika. Żeby Oferta została dodana i opublikowana konieczne jest potwierdzenie do 72 godzin od chwili wypełnienia formularza. Do czasu wygaśnięcia ogłoszenia nie można publikować kolejnego ogłoszenia o tej samej treści.

Ogłoszenia emitowane są przez okres 7 lub 14 dni .

Niedozwolone jest używanie tymczasowych adresów e-mail, zarówno do opublikowania Oferty jak również rejestracji w subskrypcji newsletter'a.

Formularz zawierający dane kontaktowe pojawiający się przy opublikowanej Ofercie może być wykorzystywane przez Użytkowników jedynie do nawiązania wzajemnego kontaktu. Korzystanie z nich w jakikolwiek inny sposób jest zabronione.

Użytkownik może usunąć Ofertę, przedłużyć jej emisję , w każdej chwili emisji danej publikacji.

Użytkownik wyraża zgodę na wyświetlanie reklam na stronie Ogłoszenia.

 

4.Treści zabronione

Naruszenie Regulaminu stanowi, w szczególności m.in. wystawienie Oferty w niewłaściwej kategorii, wprowadzanie w błąd innych użytkowników, manipulacja słowami kluczowymi w publikacji, naruszanie dobrych zwyczajów i obyczajów, stosowanie słów powszechnie uznawanych za obraźliwe, naruszanie przepisów prawa (w tym prawa autorskiego, praw pokrewnych, praw do wizerunków oraz wszelkich innych praw własności intelektualnej), szkodzenie dobremu imieniu lub renomie Operatora.

Na portalu zakazane jest umieszczanie ogłoszeń które są:

* dotyczące zakładów bukmacherskich, hazardu oraz pochodnych;

* sprzeczne z prawem, związane z erotyką, pornografią oraz pochodne;

* naruszające normy moralno-etyczne;

* o treściach wulgarnych, propagujących przemoc ,faszystowskich, itp.;

* wzywające do nienawiści etnicznej, rasowej, wyznaniowej etc.;

* o niskiej wartości estetycznej i merytorycznej;

* szablonowe strony systemów partnerskich;

* na których przeważają reklamy nad treścią;

* które namawiają do zarabiania za pomocą np. surfbar, getpaid, klikania w e-mail oraz pochodne;

* subdomeny w obrębie tego samego serwisu;

* które powstały wyłącznie w celu przekierowania na inną stronę;

* które promują i reklamują inne serwisy internetowe, w szczególności portale ogłoszeniowe.

5. Aktywacja

Aktywacja bezpłatnej publikacji odbywa się za pomocą linka aktywacyjnego przesłanego na adres poczty e-mail Użytkownika podanego podczas zamieszczania publikacji.

 

6. Uprawnienia operatora

Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za czynności dokonywane w związku z publikacją Oferty. Użytkownik ma obowiązek podawania swoich prawdziwych danych osobowych - zabronione jest podawanie przez Użytkownika danych fikcyjnych. Operator nie weryfikuje tożsamości Użytkowników i nie odpowiada za wiarygodność danych podawanych przez Użytkowników. Operator nie ponosi odpowiedzialności za treść i zawartość publikowanych Ofert.

Jeżeli Użytkownik naruszy postanowienia Regulaminu, obowiązujące przepisy prawa, ogólne zasady funkcjonowania portalu lub Operator poweźmie uzasadnione podejrzenie dotyczące niewłaściwych działań podejmowanych przez Użytkownika. Operator może zablokować lub usunąć wszystkie publikowane przez niego treści, a także uniemożliwić Użytkownikowi korzystanie z Serwisu.

 

7. Reklamacje

Wszelkie reklamacje oraz uwagi związane z funkcjonowaniem strony należy zgłaszać poprzez: formularz kontaktowy umieszczony w zakładce kontaktu lub bezpośrednio na adres Biura obsługi klientów.

W przypadku reklamacji należy podać w reklamacji dane umożliwiające identyfikację usługi i reklamującego np. reklamacja dotycząca rejestracji ogłoszenia: kategoria do której dodano ogłoszenie. W treści reklamacji należy wpisać : imię i nazwisko, adres poczty e-mail, adres internetowy Oferty, jej numer (lub dowolne inne dane pozwalające na identyfikację publikacji), oraz dokładny opis i powód reklamacji wraz ze wskazaniem konkretnego żądania przez Użytkownika.

W przypadku kiedy podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, operator serwisu przed rozpatrzeniem reklamacji, zwróci się do reklamującego o ich uzupełnienie we wskazanym przez niego zakresie.

Użytkownik może zgłaszać reklamacje dotyczące niewykonania, bądź nienależytego wykonania usług przez Operatora w terminie 14 dni od dnia zakończenia emisji Oferty bądź dnia, w którym emisja powinna się zakończyć.

Reklamacje dotyczące praw i obowiązków oraz zasad opisanych niniejszym Regulaminem będą rozpatrywane w terminie 30 dni od dnia ich złożenia. Operator rozpatruje reklamację Użytkownika w terminie 30 dni od daty otrzymania prawidłowo złożonej reklamacji oraz informuje Użytkownika, za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail podany w zgłoszeniu reklamacyjnym.

Operator może się zwrócić do Użytkownika o uzupełnienie reklamacji we wskazanym zakresie, jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia. Rozpatrzenie reklamacji przez Operatora w takiej sytuacji, ulega proporcjonalnemu wydłużeniu – o czas uzupełniania reklamacji przez Użytkownika.

 

8. Odstąpienie od umowy

Użytkownik ma możliwość rozwiązania umowy świadczenia przez Operatora usług przez własnoręczne zakończenie emisji wszystkich swoich publikowanych treści.

Operator przetwarza dane osobowe zgodnie z obowiązującą polityką prywatności, w przypadku naruszenia przez Użytkownika portalu warunków niniejszego regulaminu, Operator zastrzega sobie możliwość natychmiastowego rozwiązania umowy poprzez zaprzestanie emisji Ofert Użytkownika.

 

9. Prawa autorskie i znaki towarowe

Usługi zawierające Treści do których Operator posiada odpowiednie licencje oraz Treści należące do Operatora, są chronione przez prawa autorskie, prawa własności intelektualnej, znaki towarowe, międzynarodowe konwencje oraz inne prawa mające w tym przypadku zastosowanie. W związku z powyższym, treści te nie mogą być kopiowane, rozpowszechniane, podrabiane ani używane, w części lub w całości, bez uprzedniej pisemnej zgody Operatora.

10. Postanowienia końcowe

Prezentowane na stronach Portalu Oferty i ich treść nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego, a jedynie zaproszenia do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie od Operatora komunikacji w formie elektronicznej. Użytkownik akceptuje, że wszelkie powiadomienia ,umowy, warunki, oraz inne formy komunikacji, które otrzyma od Operatora, będą traktowane jako otrzymane w formie pisemnej.

Wszelkie roszczenia, spory i postępowania prawne związane z usługami świadczonymi przez Operatora w ramach Portalu będą rozstrzygane przez właściwe dla właściciela portalu polskie sądy powszechne.

Operatorem i właścicielem portalu jest: Hold Time S.C. z siedzibą w Ludźmierzu, ul. Władysława Orkana 58 B , NIP 7352862968.

Operator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu bez uprzedniego powiadomienia. Wszelkie zmiany Regulaminu będą komunikowane Użytkownikom na łamach portalu. Zmiana regulaminu wchodzi w życie w terminie wskazanym przez Operatora, nie krótszym jednak niż 7 dni od dnia zamieszczenia informacji na Portalu z zastrzeżeniem, że Oferty aktywowane przed wejściem w życie zmiany Regulaminu będą wykonane na dotychczasowych zasadach , kolejne zaś aktywowane Oferty, możliwe będą na aktualnych warunkach.

Regulamin obowiązuje od momentu jego opublikowania tj od 1 grudzień 2021 r.