E-NowyTarg

Polityka prywatności

Polityka prywatności opisuje zasady przetwarzania przez Serwis informacji na temat Użytkownika, w tym danych osobowych oraz ciasteczek, czyli tzw. cookies.

Informujemy, że od dnia 25 maja 2018 r. w zakresie przetwarzania danych osobowych obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. „RODO”).

Informacje ogólne

 1. Polityka prywatności dotyczy Serwisu www, funkcjonującego pod adresem www.e-nowytarg.pl
 2. Administratorem Państwa danych osobowych oraz operatorem serwisu jest Hold Time S.C. ul. Władysława Orkana 58 B, 34-471 Ludźmierz, e-mail:: info@e-nowytarg.pl .
 3. Operator jest Administratorem danych osobowych w odniesieniu do danych podanych dobrowolnie w Serwisie.
 4. Serwis wykorzystuje Państwa dane osobowe wyłącznie w celu zbierania i przetwarzania danych osobowych w związku z Państwa aktywnością w serwisie www.e-nowytarg.pl. Wszelkie dane osobowe (np. imię i nazwisko, numer telefonu komórkowego oraz adres e-mail,) podawane są przez Państwo dobrowolnie w celu uzyskania dostępu do oferowanych za pośrednictwem Serwisu usług . Dodatkowo, jeśli Użytkownik wyrazi zgodę, dane gromadzone są w plikach cookies oraz zapisywane w ustawieniach przeglądarki.
 5. Zbieranie i przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne w celu powiązania ze sobą Użytkowników Serwisu www.e-nowytarg.pl. przez Administratora – w szczególności w celu świadczenia usług drogą elektroniczną ( publikacji Ogłoszenia w Serwisie, kontaktu pomiędzy Użytkownikami Serwisu), lub w celu podjęcia działań przed zawarciem ewentualnej umowy kupna usług u Administratora, kontaktu z Administratorem (w tym w celu rozpatrywania reklamacji), prowadzenia działań marketingowych i reklamowych (celem dostosowywania ofert i reklam), monitorowania aktywności, dokonywania płatności w ramach funkcjonowania Serwisu oraz wystawiania dokumentów księgowych.
 6. Odbiorcami danych osobowych są upoważnieni pracownicy i współpracownicy serwisu, którzy w związku z powierzonymi zadaniami mają dostęp do danych osobowych w celu wykonywania swoich obowiązków, firma hostingowa, firma obsługująca mailingi, firma obsługująca komunikaty SMS, firmy z którymi Administrator współpracuje w zakresie marketingu własnego.
 7. Dane osobowe będą także udostępnianie osobom trzecim w sytuacjach przewidzianych przez obowiązujące przepisy prawa w zakresie obowiązku ujawnienia danych, np. na rzecz organów ścigania (np. Policji, Prokuraturze) czy też Urzędom Celnym i Skarbowym, etc.
 8. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu . Zbieranie i przetwarzanie danych osobowych jest także niezbędne dla celów wynikających z odrębnych przepisów prawa w tym m.in. w celu przeciwdziałania wyłudzeniom, oszustwom, nadużyciom i łamaniu regulaminu, w celu rozwiązywania sporów, w celach podatkowych i rachunkowych, a także w celach statystycznych i archiwizacyjnych. Dane osobowe przetwarzane przez Administratora są nie dłużej, niż jest to konieczne do wykonania związanych z nimi czynności określonych osobnymi przepisami (np. o prowadzeniu rachunkowości). W odniesieniu do danych marketingowych dane nie będą przetwarzane dłużej niż przez 3 lata.
 9. Osoba, której dane przetwarza Administrator ma prawo do żądania: dostępu do danych osobowych, ich sprostowania (poprawiania i uzupełniania danych w przypadku stwierdzenia ich nieprawidłowości lub nieaktualności), usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych oraz cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. Skutkiem żądania usunięcia danych osobowych lub cofnięcia zgody na ich przetwarzanie będzie konieczność zakończenia współpracy z momentem złożenia takiego żądania, gdyż przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do realizacji wzajemnej umowy.
 10. Dane osobowe Użytkownika mogą podlegać przetwarzaniu w formie zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowaniu. Dane osobowe mogą być zatem przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym poprzez profilowanie w celu dopasowania zawartości strony do osobistych preferencji i zainteresowań, w celu świadczenia usług w ramach zawartej umowy oraz w celu prowadzenia przez Administratora marketingu bezpośredniego. Zautomatyzowane przetwarzanie ani profilowanie nie będzie w istotny sposób wpływać na sytuację Użytkownika ani nie będzie wywoływać żadnych skutków prawnych.
 11. Osoba której dane dotyczą w przypadku stwierdzenia naruszeń w procesie przetwarzania danych, ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego powołanego do działania na terytorium Rzeczpospolitej Polski (UODO). W tym celu należy kontaktować się z Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 12. Dane osobowe nie są przekazywane do krajów trzecich w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych. Oznacza to, że nie są przekazywane poza teren Unii Europejskiej.
 13. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do obsługi Serwisu. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych.
 14. Serwis może zapisać informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu nadejścia zapytania, wysłania odpowiedzi, nazwę stacji Użytkownika, adres IP).
 15. Dane powyższe są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem oraz nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony.
 16. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np. w celu dokonania procesu publikacji Ogłoszenia w Serwisie, kontaktu pomiędzy Użytkownikami Serwisu, zgłoszenia reklamacyjnego lub kontaktu handlowego, rejestracji usług itp. Każdorazowo kontekst i opis formularza w czytelny sposób informuje, do czego on służy
 17. Wszelkie treści i materiały udostępnione Użytkownikom na stronie www.e-nowytarg.pl są chronione prawem własności przemysłowej, prawem autorskim, a także innymi przepisami prawa. Prawa te przynależą Użytkownikom Serwisu, Administratorowi lub podmiotom, z którymi Administrator zawarł odpowiednie umowy. Jeśli wyraźnie nie wskazano inaczej, Administrator niniejszym zezwala Użytkownikowi na przeglądanie strony www.e-nowytarg.pl, zapisywanie lub drukowanie pliku z materiałami umieszczonymi na stronie wyłącznie w zakresie własnego użytku osobistego bez powiązania z jakąkolwiek działalnością zawodową lub gospodarczą, pod warunkiem jednak, że Użytkownik nie usunie lub nie zmieni w plikach lub wydrukach informacji o prawach autorskich i innych prawach, ani w jakikolwiek sposób nie zmieni żadnych innych adnotacji umieszczonych przez Administratora lub inny uprawniony podmiot.
 18. Serwis stosuje analizę statystyczną ruchu na stronie, poprzez Google Analytics (Google Inc. z siedzibą w USA). Więcej informacji na temat samych narzędzi znajduje się pod adresem: http://www.google.com/analytics/learn/privacy.html. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/ . Serwis nie przekazuje do operatora tej usługi danych osobowych, a jedynie zanonimizowane informacje. Usługa bazuje na wykorzystaniu ciasteczek w urządzeniu końcowym użytkownika.
 19. Serwis korzysta z plików cookies, które nie gromadzą danych osobowych.
 20. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 21. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.
 22. Pliki cookies wykorzystywane są w celach tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.
 23. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies), które są plikami tymczasowymi, przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej) oraz „stałe” (persistent cookies), które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 24. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera zakładka pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
 25. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 26. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu wykorzystywane mogą być również przez współpracujące z operatorem Serwisu podmioty, w szczególności dotyczy to firm: Google (Google Inc. z siedzibą w USA), Facebook (Facebook Inc. z siedzibą w USA), Twitter (Twitter Inc. z siedzibą w USA).
 27. Pliki cookie są wykorzystywane w Serwisie za zgodą Użytkownika.
 28. Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Administrator zastrzega, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji Użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www.
 29. Zgoda może zostać wyrażona poprzez odpowiednią konfigurację ustawień oprogramowania zainstalowanego w urządzeniu wykorzystywanym przez Użytkownika, w szczególności przeglądarki internetowej, której Użytkownik używa do przeglądania Serwisu.
 30. Użytkownik może w dowolnym momencie cofnąć lub zmienić zakres wyrażonej wcześniej zgody na wykorzystywanie w Serwisie plików cookie oraz zdecydować o ich usunięciu.
 31. W celu zarządzania ustawienia cookies Użytkownik wybiera przeglądarkę internetową, której używa i postępuje zgodnie z instrukcjami: Chrome , Edge , Internet Explorer , Firefox, Safari, Opera, Android, Safari (iOS), Windows Phone.
 32. Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z Serwisu oraz świadczonych w nim Usług zgodnie z Regulaminem oraz w sposób zgodny z ich przeznaczeniem, nie zakłócający prawidłowej pracy infrastruktury informatycznej i technicznej Serwisu oraz współpracujących z nim partnerów i kooperantów.
 33. Zabronione są wszelkie czynności, które wprost nie są dozwolone przez Regulamin lub przepisy prawa, a w szczególności które utrudniałyby dostęp do Serwisu lub korzystania z niego, destabilizowałyby pracę Serwisu. Zabronione jest podejmowanie innych działań na szkodę Administratora lub Użytkowników, zagrażających ich interesom lub prawom.
 34. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za:
  1. Skutki wykorzystania informacji dostępnych w Serwisie.
  2. Skutki związane z korzystaniem przez Użytkownika z Serwisu, bądź jego działaniami niezgodnymi z Regulaminem lub przepisami prawa, w szczególności dotyczy to odpowiedzialności karnej, cywilnej i administracyjnej.
  3. Szkody wynikające z trudności z dostępem do danych lub z utraty danych, awarii sprzętu, oprogramowania, uszkodzenia, zniszczenia danych bądź infrastruktury informatycznej lub technicznej przez osoby trzecie, a także za skutki zaprzestania świadczenia Usług.
  4. Skutki związane z korzystaniem przez Użytkownika z Serwisu oraz świadczonych w nim Usług, w szczególności za naruszenia praw autorskich i dóbr osób trzecich.
  5. Ewentualny brak możliwości dostępu do Serwisu wynikający np. z ograniczeń technicznych sprzętu Użytkownika.
  6. Niemożność korzystania lub utrudnienia w korzystaniu z Serwisu niezależne i niezawinione przez Administratora, w szczególności za trudności spowodowane przez podmioty i osoby trzecie (np. świadczące usługi hostingowe).
  7. Administrator zastrzega sobie prawo do przerwy w dostępnie do Serwisu lub Usług, np. z przyczyn technicznych.
  8. Szkody majątkowe i niemajątkowe spowodowane przez niezależne, nieumyślne i niezawinione przez Administratora przyczyny, w szczególności przez siłę wyższą.
 35. Administrator zastrzega sobie prawo do prowadzenia prac konserwacyjnych, które mogą powodować utrudnienia w korzystaniu z Serwisu lub czasowe uniemożliwienie korzystania z Serwisu.
 36. W przypadku zmiany obowiązującej polityki cookies do powyższych postanowień wprowadzone zostaną odpowiednie modyfikacje.